زنان یا مردان بیشتر عاشق گوشی آیفون هستند؟؟

زنان یا مردان بیشتر عاشق گوشی آیفون هستند؟؟

انتخاب نوع سیستم عامل گوشی های موبایل ﺟﻨﺒﻪﻫﺎﯾﯽ از مدل ﺷﺨﺼﯿتی صاحبانشان را آشکار می کنند

 • ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
 • اجتماعی
 • ۴۹۲

موبایل با سیستم عامل ﺍﻧﺪﺭﻭﯾﺪ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﯾﺎ IOS ؟ گوشی موبایل ﺷﻤﺎ ﺩﺭﺑﺎﺭتان ﭼﻪ اطلاعاتی می دهد؟


اسمارت فون ها یا تلفن های ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ قسمتی ﺍﺯ ﻫﻮﯾﺖ بشر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ . ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺯ افراد ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻋﺖ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯽﮔﺬرانند. ﺍﻣﺎ موبایل های ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩٔ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ چگونه فردی ﻫﺴﺘﯿﻢ ، ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؟

ﮔﺮﻭﻫﯽ ﺍﺯ ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻟﯿﻨﮑﻠﻦ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻟﻨﮑﺴﺘﺮ ، ۵۰۰ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥ سیستم عامل ﺍﻧﺪﺭﻭﯾﺪ ﻭ IOS ﻭ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ گوشی ﻫﺎﯼﺷﺎﻥ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ .ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ موبایل ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﯼ ﮐﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ، ﺟﻨﺒﻪﻫﺎﯼ واضحی ﺍﺯ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺁﺷﮑﺎﺭ ﻣﯽﮐﻨﺪ . ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺜﺎﻝ ، ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﺩﺭﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥ گوشی های  ﺍﻧﺪﺭﻭﯾﺪ ﺻﺎﺩﻕﺗﺮ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﺁﯾﻔﻮﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺍﻣﺎ ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥ گوشی ﺁﯾﻔﻮﻥ ﺟﻮﺍﻥﺗﺮﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﺍﻧﺪﺭﻭﯾﺪ ﺁﺯﺍﺩﺍﻧﺪﯾﺶﺗﺮﻧﺪ . همچنین ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺯﻧﺎﻥ ﻋﺎﺷﻖ ﺁﯾﻔﻮﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺍﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿقات ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺗﺎ ﺁﯾﻔﻮﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ، ﺍﻣﺎ ﺩﻟﯿﻞ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺭ ﺗﺤﻘﯿﻖ به هیچ عنوان برایمان ﺭﻭﺷﻦ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﯾﮕﺮ ، ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥ گوشی های تلفن ﺍﻧﺪﺭﻭﯾﺪ ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻣﺴﻦﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .


ﺍﻣﺎ ﭼگونه ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺁﺷﮑﺎﺭ ﮐﻨﺪ؟
کارشناسان ﺍﯾﻦ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻣﯽﺩﺍﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ کسی ﺑﺎ ﺁﻥ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﻭﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯼ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ نشان دهد. ﻫﺪﺭ ‌ ﺷﺎﻭ ، ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺗﯿﻢ ﺗﺤﻘﯿقات ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ": ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﭘﯿﺶ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎ ﺭﻭﺷﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ گجت های ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪٔ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﮐﻮﭼﮏ شده ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﻫﺴﺘﻨﺪ "" ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﻣﺎ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ فردی غیر از خودمان ﺑﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺍﺯ ﺗگوشی موبایل ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ، ﭼﻮﻥ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ اطلاعات شخصی ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺎ ﺁﺷﮑﺎﺭ ﮐﻨﺪ ."


ﺍﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ افرادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁﯾﻔﻮﻥﺷﺎﻥ ﭼﺴﺒﯿﺪﻩﺍﻧﺪ  به نظر ﭘﻮﻟﺪﺍﺭﺗﺮ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﺍﻧﺪﺭﻭﯾﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﺁﯾﻔﻮﻥ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺗﻼﺵ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺸﺨﺺ ﻭ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﺪ . به عبارتی با گوشی خود سعی دارند خلا شخصیتی ک به دنبال آن هستند، پر کنند. ﺁﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﺳﻄﻮﺡ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺩﺍﺭﻧﺪ .


ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﺧﻮﺩ قدمی ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭ نرم افزاری ﻃﺮﺡ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﻧﻮﻉ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻓﺮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﯼ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭﯾﺎﻓﺘﯽ ﺣﺪﺱ ﺑﺰﻧﺪ . آقای ﺩﯾﻮﯾﺪ ﺍﻟﯿﺲ ، ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ، ﺩﺭ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺳﯽﻧﺖ ،CNET ﮔﻔﺖ ": ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﻢ ﯾﮏ ﻣﺪﻝ ﺁﻣﺎﺭﯼ ﺑﺴﺎﺯﯾﻢ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭘﺮﺳﯿﺪﻥ ﭼﻨﺪ ﭘﺮﺳﺶ ﺍﺯ افراد ﺩﺭﺑﺎﺭﻩٔ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ، ﺣﺪﺱ ﺑﺰﻧﯿﻢ ﭼﻪ ﻧﻮﻉ موبایل هوشمندی ﺩﺭ ﺟﯿﺐ شلوارﺷﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ تقریبا ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ۷۰ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﯾﻦ ﺣﺪﺱ ﺩﺭﺳﺖ ﺍﺳﺖ ."


ﺑﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻭ ﺟﻤﻊﺁﻭﺭﯼ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﻣﻄﺮﺡ ﺍﺳﺖ ، ﺍﻣﺎ ﺍﻟﯿﺲ ﻭ ﮔﺮﻭﻫﺶ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩٔ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻫﻨﻮﺯ " ﺍﺯ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ بسیار ﺳﺎﺩﻩٔ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﻧﻮﻉ ﺳﯿﺴﺘﻢ پلت فرمی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩﺷﺎﻥ " ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﯽﺁﯾﺪ .

 

مطالب مرتبط کلیک کنید

5 راه کار عملی برای کاهش خطر امواج موبایل و سرطان زایی آن

توسعه اپلیکیشن های ایرانی بعد از تحریم گوگل و اپل

 

 

با سامانه جاب اینفو ( job info ) شغل خود را با هزینه کمتر از یک پیترا برای یک سال تبلیغ کنید

 خیلی ها دنبال شما می گردند!  دیده شوید

 • آی او اس یا اندروید
 • iOS Android
 • طرفداران آیفون در ایران
 • تعداد کاربران آیفون و اندروید
 • انتخاب نوع سیستم عامل گوشی های موبایل
 • سامانه جاب اینفو
 • زنان یا مردان بیشتر عاشق آیفون هستند
اولین نفری باشید که دیدگاه خود را ثبت می کند

در بحث‌‌ پیرامون این مقاله شرکت کنید!

سایر پست ها در گروه اجتماعی

آمارهایی از میزان تحصیلات زنان

آمارهایی از میزان تحصیلات زنان

سهم زنان در مقطع کارشناسی تا دکتری

رتبه جهانی دانشگاه های ایرانی

رتبه جهانی دانشگاه های ایرانی

رشته ها و دانشگاه‌های ایران در کجای رتبه‌بندی‌ تایمز هایر اجوکیشن قرار دارند؟

سونامی و تب مدرک‌گرایی در ایران

سونامی و تب مدرک‌گرایی در ایران

ایران بیشترین تعداد مراکز آموزش عالی در دنیا را نسبت به جمعیت خود دارد

چگونه باهوش تر شویم

چگونه باهوش تر شویم

با یک سری عادات روزانه در طی مدتی هوش خود را افزایش دهید.

زبان را در 33 روز فرا بگیرید

زبان را در ۳۳ روز فرا بگیرید

آموزش زبان با معلم یا بدون معلم، مسأله این است

پیش بینی طول عمر از روی شخصیت

پیش بینی طول عمر از روی شخصیت

طول عمر نوجوانان را می‌توان از روی شخصیت آنها پیش‌بینی کرد

بهترین مدل موی بانوان

بهترین مدل موی بانوان

چه مدل مویی به برای شما بهترین گزینه می باشد؟

تصادف با اتومبیل های چند صد میلیونی و راهکارها

تصادف با اتومبیل های چند صد میلیونی و راهکارها

همه چیز درباره قانون جدید تصادف با خودروهای لوکس

موش‌ها جوانتر از انسان ها

موش‌ها جوانتر از انسان ها

آیا روزه داری ادواری روند پیری را کند و روند لاغری را سریع‌تر می‌کند ؟

اگر میخواهید چشمان زیبا و جذاب داشته باشید بخوانید

اگر میخواهید چشمان زیبا و جذاب داشته باشید بخوانید

آموزش ساده چشمان جذاب داشته باشید