سامانه جاب اینفو

کانال سازی عبودی

توضیحات

کانال سازی بهنام عبودی شیراز

 

🔵 ساخت و نصب کانال کولر و تهویه

🔵 ساخت و نصب آبچک فلزی

🔵 انواع دریچه تنظیم هوا

موقعیت روی نقشه