سامانه جاب اینفو

کبابی سامان خان

متن آگهی

کبابی سامان خان کرمان

کباب فقط با گوشت گوسفندی

 

کوبیده٫کنجه٫برگ٫بختیاری٫جوجه کباب

بال کباب٫دل جگر قلوه٫دنبه٫قارچ٫گوجه

موقعیت روی نقشه