سامانه جاب اینفو

مرکز ترک اعتیاد افق سبز رهایی

توضیحات

کلینیک ترک اعتیاد افق سبز رهایی مشهد

مرکز اقامتی ترک اعتیاد میان مدت

 

▪️ پزشک

▪️ روانشناس

▪️ خوابگاه

▪️ اتاق سم زدایی

▪️ فضای آموزش