سامانه جاب اینفو

راديولوژی و سونوگرافی پرتو

توضیحات

راديولوژی و سونوگرافی پرتو همدان

 

💠سونوگرافی بارداری

💠سونوگرافی سه بعدی 

💠سونوگرافی جنین 

💠سونوگرافی آنومالی 

💠سونوگرافی nt 

💠سونوگرافی داپلر 

💠سونوگرافی ترنس واژينال

💠سونوگرافی تعيين جنسيت

💠ماموگرافی

💠راديولوژی