سامانه جاب اینفو

ارتوپدی فنی

توضیحات

☑️ اسکن استاتیک و دینامیک پا

☑️ ارائه انواع ارتوز، کفش، کفی و صندل طبی جهت ناهنجاری های پا و زانو

☑️ صافی و گودی بیش از حد پا، دردهای کف پا، خار پاشنه

☑️ درد و بدشکلی شست پا

☑️ راه رفتن با پنجه به داخل و سرپنجه راه رفتن

☑️ زانو ضربدری و زانو پرانتزی

☑️ اختلاف طول دو اندام و لنگش

☑️ قوز پشتی 

☑️ ارزیابی قامتی

موقعیت روی نقشه