سامانه جاب اینفو

آزمایشگاه پارس

توضیحات

آزمایشگاه تشخیص پزشکی پارس یزد

شعبه طالقانی

 

انجام تست های عمومی و تخصصی بالینی :

🔻بیوشیمی

🔻هماتولوژی

🔻میکروبیولوژی

🔻هورمون شناسی و ایمونولوژی

🔻سرولوژی

🔻ملکولی

🔻پاتولوژی

 

موقعیت روی نقشه