سامانه جاب اینفو

بیمه آسیا - نمایندگی ترچانی

توضیحات

نمایندگی بیمه آسیا _ ترچانی تهران

 

صدور بیمه نامه اتومبیل (شخص ثالث و بدنه) به صورت اقساطی (بدونه سود و بهره)

اقساط بیمه نامه ثالث تا 6 ماه اقساط بیمه نامه بدنـه تا 6 ماه صدور بیمه 6 و 3 ماه ثالث

صدور بیمه نامه آتشسوزی مسکونی نقد و اقساط 70% تخفیف ویژه

صدور بیمه نامه آتش سوزی صنعتی و غیر صنعتی نقد و اقساط تا 6 ماه 50% تخفیف ویژه

صدور بیمه نامه مسئولیت کارگران ساختمانی و همسایگان، کارفرمایان، هیئت مدیره مجتمع های تجاری، اداری و مسکــونی و... نقد و اقساط تا 6 ماه 50% تخفیف ویژه

صدور آنی بیمه عمر و پس انداز : بهترین شرایط سرمایه گذاری و بهترین پوشش های بیمه ای