سامانه جاب اینفو

مشاوره مدیریتی

توضیحات

 

  • مدیریت بهره وری و ارزیابی عملکرد واحدها

مشاوره ، پیاده سازی و آموزش مباحثی مانند تدوین و مدیریت فرآیندها ، شناسایی اتلافات ، توقفات ،ضایعات ، دوباره کاری، همچنین کارسنجی و زمان سنجی نیروی انسانی ،شاخص نویسی ، اندازه گیری بهره وری و راندمان و غیره     

  • مدیریت کیفیت (ایزو)

مشاوره ، پیاده سازی و آموزش مباحثی مثل مستند سازی ، اعتبار بخشی و بهبود مستمرکیفیت محصولات و خدمات ،به کارگیری ابزارهای کیفیت ، کشف و مدیریت خطاها و غیره

  • توسعه بازاریابی و فروش

مشاوره ، پیاده سازی و آموزش مباحثی چون تدوین استراتژی بازاریابی و فروش ،توانمندسازی تیم بازاریابی و فروش ،استفاده از تکنیک بازاریابی وفروش و ارتباط بامشتری و غیره

  • انبار و انبار داری

مشاوره ، پیاده سازی و آموزش  مباحثی از قبیل طرح ریزی انبار ، طراحی کدینک کالا ، اصول انبارداری و انبارگردانی و غیره