سامانه جاب اینفو

مشاوره مدیریتی

توضیحات

شرکت ارمغان کیفیت 

 

🔶 آموزش و مشاوره مدیریت کیفیت شامل مباحثی چون اعتباربخشی ، بهبود کیفیت ، برنامه ریزی استراتژیک و عملیاتی ، شاخص نویسی و ارتقاء آن ، فرآیند نویسی و ارتقاء آن به روش  FOCUS PDCA ، مدیریت خطا به روش های  RCA و  FMEA 

🔶 آموزش و مشاوره مدیریت منابع انسانی شامل مباحثی چون توانمندسازی مدیریتی ، برگزاری دوره های آموزشی مدیریتی، برگزاری کانون ارزیابی ، جانشین پروری ، کارسنجی و زمان سنجی نیروی انسانی ، توسعه رهبری