سامانه جاب اینفو

دفتر وکالت محمد مهاجرین

متن آگهی

 

پذیرش کلیه دعاوی حقوقی داخلی و فراملی اعم از مالی و غیر مالی، تجاری اعم از دعاوی تجار و شرکتهای بازرگانی و اسناد تجاری و ورشکستگی، دعاوی کار؛ دعاوی کیفری در تمامی جرایم علیه اموال و اشخاص و علیه نظم و امنیت عمومی، دعاوی اداری، دعاوی ثبتی، و...