سامانه جاب اینفو

دفتر وکالت محمد مهاجرین

توضیحات

دفتر وکالت محمد مهاجرین کیش

 

پذیرش کلیه دعاوی حقوقی داخلی و فراملی اعم از مالی و غیر مالی

تجاری اعم از دعاوی تجار و شرکتهای بازرگانی و اسناد تجاری و ورشکستگی

دعاوی کار

دعاوی کیفری در تمامی جرایم علیه اموال و اشخاص و علیه نظم و امنیت عمومی

دعاوی اداری ، دعاوی ثبتی و...