سامانه جاب اینفو

دفتر خدمات الکترونیک قضایی شماره یک

توضیحات

دفتر خدمات الکترونیک قضایی شماره یک زنجان

کد دفتر : 94314001

 

🔶 ثبت دادخواست بدوی و تجدید نظر

🔶 ثبت ثنا

🔶 ثبت اظهارنامه

🔶 ثبت شکواییه

🔶 ثبت دادخواست دیوان عدالت اداری