سامانه جاب اینفو

دفتر ارائه خدمات مهندسی شهرداری شیراز

توضیحات

دفتر ارائه خدمات مهندسی شهرداری شیراز

کد ۲۱۶۳

 

☑️ پاسخ استعلام

☑️ اعلام ضابطه و کاربری

☑️ صدور پروانه

☑️ عدم خلاف

☑️ پایانکار

☑️ تمام نقاط شیراز

☑️ طراحی نقشه معماری ، محاسبه سازه و تاسیسات ، اجرا و مشارکت در ساخت

موقعیت روی نقشه