سامانه جاب اینفو

دفتر اسناد رسمی ۵۹ اهواز

توضیحات

دفتر اسناد رسمی شماره ۵۹ اهواز

 

📍تنظیم اسناد رسمی اموال منقول و غیرمنقول

📍تنظیم وکالتنامه

📍تنظیم گواهی امضاء

📍تصدیق رونوشت

📍تنظیم اسناد اتباع خارجه

📍تنظیم رضایتنامه ، توافقنامه ، اقرارنامه ، صلح

📍تنظیم قرارداد

موقعیت روی نقشه