سامانه جاب اینفو

دفتر اسناد رسمی ۴۱۳ تهران

توضیحات

دفتر اسناد رسمی ۴۱۳ تهران

 

📍تنظیم و ثبت اسناد رسمی طبق مقررات

📍ثبت اسناد ضمانتنامه

📍پذیرش تقاضای صدور اجراییه قراردادهای بانکی

📍پذیرش تقاضای صدور اجراییه چک

📍صدور و تمدید گواهی الکترونیک دفاتر اسناد رسمی

📍تایید اصالت اسناد و مدارک مالکیت معنوی

📍ارائه مصدق و رونوشت از اسناد رسمی ثبت شده

📍تصدیق صحت امضاء

📍تصدیق و برابر اصل اسناد و اوراق

📍دریافت قبوض سپرده مستاجرین

📍صدور گواهی عدم انجام معامله

📍ثبت وصیت نامه عهدی و تملیکی و اسناد وقف نامه و موقوفه

 

موقعیت روی نقشه