سامانه جاب اینفو

موسسه آموزش عالی آزاد پژوهش

توضیحات

موسسه آموزش عالی آزاد پژوهش قم

مجری برگزاری دوره های تخصصی آمادگی وکالت و دوره های کاربردی حقوق

 

دوره های آمادگی و آزمون های آزمایشی وکالت و کارشناس رسمی دادگستری 

دوره های کاربردی و کارگاه های تخصصی

برنامه ریزی استاندارد

پشتیبانی تیم مشاوره 

حضوری و آنلاین

موقعیت روی نقشه