سامانه جاب اینفو

مرکز تربیت حسابدار پویندگان مهر

توضیحات

 

آموزش حرفه ای حسابداری متناسب با بازار کار

معرفی به کار تضمینی

مشاوره و پشتیبانی پس از اشتغال