سامانه جاب اینفو

ارائه مشاوره سیستمها و روش ها

توضیحات

 

مزایای رقابتی:

1-حضور مستمر کارشناس در محل مشتری در مدت پروژه

2- سرعت عمل در اجرای پروژه  بدلیل مشارکت کارشناس در فعالیت ها

3- ارائه آموزش های عملی حین کار به پرسنل شرکت

4- ایجاد نظم و انظباط اداری و گردش بهتر کارها در پایان پروژه

5- ایجاد بهبود و تحول ملموس در پایان پروژه

6- تعیین و شفاف سازی وظایف و مسئولیتهای هر یک از پرسنل و واحدهای سازمانی

7-کمک به رفع مشکلات مدیریتی شرکت در حوزه های مختلف

8- آماده شدن شرکت برای دریافت گواهینامه های بین المللی ایزو

کلمات کلیدی مرتبط با فعالیت